Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Dla Akcjonariuszy

< powrót do listy
04 marca 2021
Ważna informacja dla akcjonariuszy Spółki

Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Górniczej 2 (KRS 000021934)  w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (DZ.U. z 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie  Spółki w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00  lub przesyłać na adres Spółki w terminie do 30 stycznia 2021 r. Niniejsze wezwanie jest czwartym  z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

komentarzy /0/
Skomentuj