Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca przy ul. Górniczej 2 (dalej jako „ADO”).

  2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem hfhurtap@hurtap.com.pl.

  3. W formularzu kontaktowym dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach kontaktowych, nawiązania współpracy oraz w celach oferowania innych usług marketingowych lub promocyjnych przez ww. administratora danych osobowych.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

  7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się lub świadczenia usługi.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.